عشق
جمعه 22 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
جمعه 22 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

Love Wallpaper 02 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 03 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 04 عکس های LOVE جدید

عکس های LOVE

Love Wallpaper 05 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 06 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 07 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 08 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 09 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 10 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 11 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 12 عکس های LOVE جدید

Love Wallpaper 13 عکس های LOVE جدید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 22 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

Love Wallpaper 0021 عکس های عشقولانه جدید

Love Wallpaper 0031 عکس های عشقولانه جدید

Love Wallpaper 0041 عکس های عشقولانه جدید

Love Wallpaper 0051 عکس های عشقولانه جدید

Love Wallpaper 0061 عکس های عشقولانه جدید

Love Wallpaper 0071 عکس های عشقولانه جدید

عکس های عشقولانه جدید

Love Wallpaper 0081 عکس های عشقولانه جدید

Love Wallpaper 0091 عکس های عشقولانه جدید

Love Wallpaper 0101 عکس های عشقولانه جدید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 22 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

LoveWallpaper Aksfa.Org 002 عکس های زیبا با موضوع Love

LoveWallpaper Aksfa.Org 003 عکس های زیبا با موضوع Love

LoveWallpaper Aksfa.Org 004 عکس های زیبا با موضوع Love

عکس های زیبا با موضوع Love

LoveWallpaper Aksfa.Org 005 عکس های زیبا با موضوع Love

LoveWallpaper Aksfa.Org 006 عکس های زیبا با موضوع Love

LoveWallpaper Aksfa.Org 007 عکس های زیبا با موضوع Love

نوع مطلب : عــشــــــــــــــــــــ ــــــق و نفرتـــــــــــــــــــ ــــــ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 22 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       


20100321 Love 1 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 2 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 3 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 4 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 5 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 6 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 7 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 8 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 9 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 10 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 11 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 12 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 13 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 14 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 15 عکس های عاشقانه جدید آذر

عکس های عاشقانه جدید

20100321 Love 16 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 17 عکس های عاشقانه جدید آذر

20100321 Love 18 عکس های عاشقانه جدید آذر


نوع مطلب : عــشــــــــــــــــــــ ــــــق و نفرتـــــــــــــــــــ ــــــ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اونجارو نمیدونم ولی اینجا بد جوری هوا دو نفرس

  ولی میدونی چیه؟ به درک که هوا دو نفره شده

  تنهایی قدم زدن یه فاز دیگه میده!!!!!

  چقد بد که نمیتونم خوب دروغ بگم...
نوع مطلب : عکســـــــــــــــــــ و مطلب عاشـــــــــــــــــــ ــــــقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

پرسید چقدر مرا دوست داری ؟
سکوتی کردم . چند لحظه به چشم هایش خیره شدم ...و ..
گفتم : دوستت دارم به آن اندازه ای که عاشقتم . عاشق یک عشق واقعی . عاشق ت.
عاشقی که برای رسیدن به تو لحظه شماری می کند .
به عشق این لحظه های انتظار . * دوستت دارم * .
به اندازه ی تمام لحظات زندگیم تا آخر عمر عاشقتم .
به عشق اینکه تو را تا آخرین نفس دارم . * دوستت دارم * .
به عشق اینکه گاهی با تو و گهگاهی به یاد تو . در زیر باران قدم میزنم . عاشق بارانم . . .
به عشق آمدن باران و به اندازه ی تمام قطره های باران . *  دوستت دارم * . 
به عشق تو به آسمان پر ستاره خیره می شوم  .
به اندازه ی تمام ستاره های آسمان . * دوستت دارم * .
به عشق دیدنت بی قرارم  . حالا که تو را دارم هیچ غمی جز غم دلتنگی ات در دل ندارم .
به اندازه ی تمام لحظات بی قراری و دلتنگی . * دوستت دارم * .
من که عاشق چشم هایت هستم . عاشق گرفتن دست های مهربانت هستم
به عشق آن چشم های زیبایت . * دوستت دارم * .
لحظه های عاشقی با تو چقدر شیرین است .
آن گاه که با تو هستم یک لحظه تنها ماندن نفس گیر است ...
به شیرینی لحظه های عاشقی . * دوستت دارم * .
من که تنها تو را دارم . از تمام دار دنیا فقط  تو را می خواهم . تو تنها آرزویم هستی ...
به اندازه ی تمام آرزو هایم که تنها تویی .
به اندازه ی دنیا که می خواهم دنیا نباشد و تنها تو برای من باشی
به اندازه ی همان تنهایی که یا تنها با تو هستم و یا تنها به یاد تو هستم . ای عشق من ...
ای بهترینم ... به عشق تمام این عشق ها . * دوستت دارم *  . 
پرسیدم : به جواب این سوال رسیدی ؟
این بار او سکوت کرد .
و این بار او با چشم های خیسش به چشم هایم خیره شد ...
اشک هایش را پاک کردم و این سکوت عاشقانه هم چنان ادامه داشت ...
و من باز هم گفتم : به اندازه ی وسعت این سکوت عاشقانه که بین ما برپاست
نوع مطلب : عکســـــــــــــــــــ و مطلب عاشـــــــــــــــــــ ــــــقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

آنـــــــــ ــقــدر در تـــــ ــو غـــــــ ــرقـــــ ــ شـــــــ ـده امــــ ــ ...

کهــــ ــ از تـــــــــ ــلاقــِـــــ ـــ نــــــــ ــگاهــــــ ـم بــــ ــا دیــــــــ ــگـرِِِیـــــــ ـــ ...

احســــــ ــاس خیــــــــ ــانـــــــ ــــتـــــ ــ میـــــــ ــکنـــــــ ــم !!!

عشـــــــــــــــــــ ــــق یـــــــ ـــعنـــــــــــ ـــى هــــــــــــــــ ـــــمینــــــــــــــــــ ـ…

نوع مطلب : عکســـــــــــــــــــ و مطلب عاشـــــــــــــــــــ ــــــقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

مـــﮯبوسَمَت


آنقـבر کــﮧ طرح لـَب هایمــ

بر انــבامـَت بمانــَב،

مــﮯ خواهمــ تــمآم בنیا بداند کـــﮧ

آغـــوش تــو

قــَلــَمرو من است..

نوع مطلب : عکســـــــــــــــــــ و مطلب عاشـــــــــــــــــــ ــــــقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

مــــرد کــه باشـــی ...


تنهـــایــت کــه بگـــذارنـد

اعتـــــــراضـی نخواهـــی کـــرد

تنهـــائیـــت را هــــم ، پــــــر نخــــواهـــی کــــرد

فقـــــط ...

بـه وقــــارت افـــــزوده خــــواهـــد شـــــد . . .
و
می شــــــود بـــــزرگی را در اعمـــــــاق نگاهــــــت دیـــــدنوع مطلب : عکســـــــــــــــــــ و مطلب عاشـــــــــــــــــــ ــــــقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

از روزی کــــ ــه نامتـــــ ـــ

ملــــــ ــکه ی ذهنــــــــ ـــــمـــــ ــــ شــــ ــد ،

احســــــ ــاســـــ ـــ  می کنــمــــــ ـــ جــمــجــــــــــ ـــمــه امــــــ ــــ

بـــا شـــــــــــ ــکوه تــــــ ــرینــــــــــــ ــــ امپـــــــ ــراتــــــ ـوری دنیـــاستــــــ ــــ


نوع مطلب : عکســـــــــــــــــــ و مطلب عاشـــــــــــــــــــ ــــــقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

شاید سال ها بعد در گذر جاده ها بی تفاوت ازکنارهم بگذریم

و تو...

آهسته زیر لب بگویی چقدر آن غریبه شبیه خاطراتم بود.......

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

گاهی اوقات دلم واسه " دلم " می سوزه ...

برای تمام نامردی هایی كه در حقش میشه و

هیزم شكن های متظاهری كه به آتیشش میكشن ...

واسه ی همه ی این بی پناهیاش دلم می سوزه 

ای كاش یه آنتی ویروس هم واسه این بی زبون می ساختن

كه با اولین ویروس محبت یا عشق سریع هنگ نكنه 

كاش میشد این آواره ی مجنون رو مسلح كرد ...

سخته ... همه ی این حرفا سخته ...

اونقدر بهش گرما رسید كه سرما زده شد و مُرد

حالا یخ بسته ... شده یه دل یخی ...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

خـوش بـﮧ حـالــَـتــ ••• فـاحــِشـﮧ •••

بـا تـَنـت بـازے مـے ڪـُنـنـב

نـــَــهـ ::::◄ בلــَتــــ

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 آذر 1392 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
درباره وبلاگ

حال میخواهم زندگیم را
با رنگ سیاه بنویسم
با خط دل بنگارم
و با کلام عشق آغاز کنم
که شاید اینبار در این جاده ی تاریک سیاه
بتوانم تنها با نور عشق زندگی کنم....

مدیر وبلاگ : mohammad alizadeh
نویسندگان
نظرسنجی
آیابه عشق اعتقاد داری؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :